Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสารคณบดี

ข่าวสารคณบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์บุคลากรในคณะฯ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการดำเนินงานเชิงรุกของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังถึงปัญหาและชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาคณะรวมถึงการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ 6 คณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเกียรติพิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ครบ 2 วาระ และได้พัฒนาคณะให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

มมส MOU ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

มมส MOU ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษารวม 15 แห่ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ร่วมลงนามเป็นพยาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ …

Read More »

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

ภาพและข่าว : “หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563

หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในการจัดทำโครงการภาคสนามเพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างคณะ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพถ่าย: ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

สำนักงานคณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบกระเช้าปีใหม่ ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมฯ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน์  และ บุคลากรได้มอบกระเช้าในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และรับพรปีใหม่จากท่าน รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  2 มกราคม พ.ศ.2563

Read More »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 ฯ

สรุปงาน : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) จำนวน 11 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกำหนดการติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะได้จัดเตรียมให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ตามวันเวลาดังกลท่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /  https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »