Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสารคณบดี

ข่าวสารคณบดี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 ฯ

9

สรุปงาน : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) จำนวน 11 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65909167_1603463533118441_6464803306723082240_n

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกำหนดการติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะได้จัดเตรียมให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ตามวันเวลาดังกลท่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /  https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

61796325_2270367569957782_2727829077963571200_n

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒        เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๒ ด้วยงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ  และได้เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนทุกคณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง และหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ภาพถ่าย : พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่มาภาพและข่าว :รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 มิถุนายน 2562  

Read More »

เสนอชื่อคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากาศาสตร์

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสิ่งแวดและทรัพยากรศาสตร์ >> ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เสนอชื่อคณบดีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลข่าว : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »