Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE เป็นผู้แทนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ม.มหาสารคาม เพื่อส่งพลังให้กับเยาวชนสู่การนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

CMARE เป็นผู้แทนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ม.มหาสารคาม เพื่อส่งพลังให้กับเยาวชนสู่การนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ม.มหาสารคาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังเยาวชน ในเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อสารวิทย์ฯ   หัวข้อ UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)  ดำเนินการในรูปแบบค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Competition) ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักศึกษา มาร่วมพัฒนาทักษะและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 23 คน จากทั่วประเทศ และนับว่าเป็นกลไกสังคมที่สำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ และผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยั่น (Sustainable Development Goals)

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *