Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ที่ได้รับทุนจาก สป.อว.

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ที่ได้รับทุนจาก สป.อว.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็น                    พี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 ชื่อโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนและการสอนสหวิทยาการโดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นฐานสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  เทศบาลเมืองมหาสารคาม และโรงเรียนนำร่องที่สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  โรงเรียนบ้านส่องนางใย โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา และเป็นการขยายผลจากโครงการ U2T ตำบลตลาด https://talontalad.com/

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *