Breaking News
Home / ข่าว (page 17)

ข่าว

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน   คณะดำเนินการ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กรณีตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือ U2T ตำบลตลาด โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองสวัสดิการสังคม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผู้รับจ้างภาคบัณฑิตจบใหม่และภาคประชาชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น  ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการสื่อสาร และนวัตกรรมระบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่น  และ 2) พัฒนาสินค้า บริการชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง และทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการตลาด ด้วยอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุ่ธุรกิจชุมชนสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมบริการวิชาการ  ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตต่ำ   ภายใต้โครงการความยั่งยืนในทองปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดโดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้  สร้างความตระหนัก และปฏิบัติใช้ จากการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ 8 กลุ่มอาชีพ  โดยได้ยกตัวอย่างการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแต่ละผลิตภัณฑ์ชุมชน  ครอบคลุมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุหรือของเสียจากกระบวนการผลิตในรูปผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งกลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วม ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยสอดรับกับแนวคิดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  อาทิเช่น ปุ๋ยหมักจากเศษกก กระเป๋าจากเศษผ้า และเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย/ไหม  เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการภายใต้การจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา 1705476  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  และมีมุมมองในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์กรธุรกิจชุมชน  โดยท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน  สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB)

  ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565 ณ Champasak Grand Hotel เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ตัวแทนศาตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ผู้ก่อตั้งการประชุม STISWB ในการกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ประกอบด้วย อุณหภูมิ (Temperature)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง  (pH)   ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) และค่าออกซิเจนละลาย (DO)   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   โดยมีทั้งหมด  4 จุดตรวจวัด ได้แก่ หนองกระทุ่ม (ชุมชนโพธิ์ศรี)  ห้วยคะคาง กุดนางใย และคลองสมถวิล  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ทั้งสามตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) …

Read More »

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

  วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม โดยมี 1.ดร.ปิยวัฒน์ ขนิษฐบุตร ตำแหน่งกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย 2.นายรัฎชพงศ์ ไชยเดช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2565

Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  ในวันพฤหัสบดีที่  4   สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา  11.00  – 16.30  น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต  ประกอบไปด้วยผู้บริหารอาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ประมาณ  300   คน     ซึ่ง ในปีนี้มีนิสิตที่รับเกียรติบัตรจำนวน  113  คนประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17  คน นิสิตจิตอาสาช่วยงานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8  คน นิสิตต้นแบบช่วยงานในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน  18  คน นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.50 …

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในการประกวดในโครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) Symposium

ในระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. ที่ผ่านมา  ทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านการอบรมในโครงการ   American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ Mahasarakham University American Corner คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ มี 3 ทีมเยาวชน ที่เป็นผู้แทนประกวดผลงานและผ่านคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ACAQLE Symposium ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมฟูร่ามาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ประกอบด้วย 1.การประเมินและทำนายความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น PM2.5 โดยใช้ภาพถ่าย จากดาวเทียม Sentinel-5P ด้วยวิธีการถดถอยแบบป่าสุ่ม นายสุรศักดิ์ …

Read More »

ศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา ณ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ และ อ.ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ)  พร้อมด้วยคณะดำเนินการผลิตน้ำประปาชุมชน จำนวน 4 ท่าน จากบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะดำเนินการผลิตน้ำประปาชุมชน  ได้นำเอาประเด็นปัญหาในการผลิตน้ำประปา    มาหารือ แลกเปลี่ยน และค้นหาแนวทางร่วมกับที่สอดรับกับบริบทปัญหาของพื้นที่บ้านปลาบู่ ตลอดจนคณาจารย์ ได้พัฒนาตนเอง และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคท้องถิ่น รวมถึงได้นำเอาบทเรียนการศึกษาดูงาน ไปบูรณาการในจัดการเรียนและการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับน้ำประปา  ที่มุ่งเน้นให้นิสิต ได้มีมุมมองในการประยุกต์จริงในสายอาชีพ  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการร่วม ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเค็มน้ำกร่อยบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม …

Read More »