Breaking News
Home / วิจัย (page 2)

วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564

nantanat

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ  สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาร่วมกับเศษอาหารเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบการย่อยในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิและภาระบรรทุกสารอินทรีย์ปานกลาง : ผลของการปรับสภาพผักตบขวาด้วยความร้อนและอัตราการผสมวัตถุดิบ” งบประมาณ 550,000 บาท กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักเศษอาหารร่วมกับมูลสุกร” งบประมาณ 140,000 บาท   ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

Read More »

ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ-ประจำปีงบประมาณ-2564

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.pdf<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.doc<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563  

Read More »

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน

120299434_2744213059130685_5460089540239432303_n

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน เครือข่ายนักวิจัย CMARE ร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายวัฒนา เชื้อลิ้นฟ้า และนายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์  ต่อยอดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ของนายอดิศักดิ์ เขียวแข้ และนายวัชร ประโหมด นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ภายใต้การสนับสนุนในโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” สู่การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ลดโลกร้อน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาต้นทุนสมุนไพรในท้องถิ่นของบ้านหนองทิศสอน ต.นาเชือก  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  มาเพิ่มมูลค่า ควบคู่กับฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในรูปนวัตกรรมใหม่ของชุมชน สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้าช่วงวิกฤติโควิด และเตรียมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของชุมชนที่ปราศจากพลาสติกและเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »