Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 66)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2 และ 4) และโท บูรณาการร่วมในรายวิชาของหลักสูตร ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านระบบ E-learning ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนในระบบทั้งหมด จำนวน 75 คน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้การใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและการขยายการนำเอาองค์ความรู้ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ดินโพน และชมรมโนพลาสติก ณ สารคาม ดำเนินการกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Children’s day 2018 The Student Club of the Faculty of Environment and Resource Studies collaborated with “Termite Soil Conservation Club @ Sarakham” and “No Plastic Club” under the guidance of Dr. Thayukorn Praboomrung and Dr. Jutamas Kaewsuk, respectively. Both professors are faculty members of the Faculty of Environment and Resource …

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยในโอกาสนี้ ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคต” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และเปิดป้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา   Welcoming Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment  On December 13th, 2017, Faculty of Environment and Resource Studies welcomed Permanent Secretary, …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560)

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 1 ทศวรรษ หลอมรวมใจ 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 1 ทศวรรษ หลอมรวมใจ 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ (พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการที่นี่ : https://goo.gl/Sx9iF5

Read More »

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากนิสิต และบุคลากรท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSemTmbB3OG_OmdDuK…/viewform ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  

Read More »

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50) ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ เวลา 06.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมงาน ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี เวลา 07.00 น. – ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เวลา …

Read More »

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตารางขยะรีไซเคิลแลกไข่ : https://goo.gl/rFsbYT กำหนดการ 13.00 – 13.30 ลงทะเบียน 13.50 – 14.00 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ 14.00 – 14.10 กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.10 – 14.30 คณะผู้บริหาร/ผู้ร่วมงาน ร่วมถ่ายรูป 14.30 …

Read More »