Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2565

Read More »

ข่าวประกาศ : “รับสมัครนิสิตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.pdf<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2564

Read More »

ประกาศ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)”

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ที่มาข่าว : วรัสชญาน์  ปุราถานัง เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2564

Read More »

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเวียน : เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ที่มาข่าว : กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 มกราคม 2564  

Read More »

ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ-ประจำปีงบประมาณ-2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.pdf<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.doc<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563  

Read More »

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2-22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในโครง “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของ มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  7 สิงหาคม 2563

Read More »