Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

62005962_321261668788919_232399151378202624_n

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา Bilateral State Scholarship

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา-Bilateral-State-Scholarship.pdf<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนรายได้

>>>ใบสมัครทุนการศึกษาทุนรายได้<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกิจกรรม

>>>ใบสมัครทุนกิจกรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

>>>ใบสมัครทุนกีฬาและศิลปวัฒนธรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว (CCARE)

113042449

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว Collection of activities of the Climate Change and Adaptation Research Unit (CCARE) (Updated in January 13, 2017)           ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2559, ผศ ดร ธวัดชัย ธานี และ ดร. เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. Randall C. Kyes และ ดร. Pensri Kyes …

Read More »

สกอ.เปิดให้ทุน DUO-Thailand Fellowship แก่นิสิต-นักศึกษา

20160513-1463145817.4534-0

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 นิสิต-นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนสามารถส่งใบสมัครผ่านสถาบันต้นสังกัดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ได้ที่ http://www.mua.go.th/ หัวข้อย่อย ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com …………………………. ภาพประกอบจาก…www.nesothailand.org ที่มา : https://blog.eduzones.com/magazine/160486

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

sshot-2

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559

sshot-2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »