Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

124475271_1817325081776299_3753859812680584968_n

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2-22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในโครง “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของ มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

Untitled

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  7 สิงหาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ทุน อาจารย์ชาลี

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  4 สิงหาคม 2563

Read More »

รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี

115824163_619861062268628_977001686991292748_n

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา และคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ในการรับทุนการศึกษาต่อไป ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21  กรกฏาคม 2563

Read More »

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020.

1

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020. >> website click: ASEAN-India Science,Technology & Innovation Cooperation   ที่มาและข้อมูลข่าว:   Government of India Ministry of External Affairs Department of Science & Technology / อ.ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และคณะผู้วิจัยร่วม: ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน และดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ในหัวข้อ การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen &amp; Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน 80,000 บาท ข่าว:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 …

Read More »

ข่าวประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ2)

12032563 ข่าวทัุน

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ทุนนิสิตรอบ – 2 .pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2563 

Read More »

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563

20363

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ : >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2563   

Read More »

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th/  หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” รายละเอียดเพิ่มเติม : >>> pdf ที่ <<< ข่าว: อ. ดรจุฑามาสแก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย: ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่: 10 มกราคม 2563

Read More »