Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวประกาศ : “รับสมัครนิสิตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทัน อาจารย์ ชาลี 2564

>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.pdf<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2564

Read More »

ประกาศ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)”

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนบุคลากรสายวิชาการ

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ที่มาข่าว : วรัสชญาน์  ปุราถานัง เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2564

Read More »

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งเวียน : เรื่องหลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563

ข่าวแจ้งเวียน

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ที่มาข่าว : กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 มกราคม 2564  

Read More »

ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ-ประจำปีงบประมาณ-2564

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.pdf<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.doc<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563  

Read More »

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

124475271_1817325081776299_3753859812680584968_n

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2-22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในโครง “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของ มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

Untitled

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  7 สิงหาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ทุน อาจารย์ชาลี

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  4 สิงหาคม 2563

Read More »

รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี

115824163_619861062268628_977001686991292748_n

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา และคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี ในการรับทุนการศึกษาต่อไป ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21  กรกฏาคม 2563

Read More »

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020.

1

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020. >> website click: ASEAN-India Science,Technology & Innovation Cooperation   ที่มาและข้อมูลข่าว:   Government of India Ministry of External Affairs Department of Science & Technology / อ.ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »