Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>ประกาศทุนนำเสนอผลงาน-หลักสูตร-วท.ม.และ-ปร.ด.-การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน-งบ-63.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :   ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

73458798_680920315734816_741300570626719744_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และได้รับตำแหน่ง “นักวิจัยสิ่งแวดล้อม” สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา/อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562      

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน Exchange scholarship to Taiwanese Universities”

รับสมัครผู้สนใจรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน โดยจะได้รับทุนจำนวน 60,000 บาท หากได้รับเลือกให้รับการแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน อย่างน้อย 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 รายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครดังเอกสารแนบ Exchange scholarship to Taiwanese Universities for an exchange program.  Application form and detail as attached documents Scholarship:   60,000 THB Eligibility:       University students Enrolling in 3 months or longer exchange program in Taiwanese Universities …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่มาข้อมูล : สรวงสุดา สิงขรอาสน์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา-ทุนรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Read More »

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

62005962_321261668788919_232399151378202624_n

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา Bilateral State Scholarship

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา-Bilateral-State-Scholarship.pdf<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนรายได้

>>>ใบสมัครทุนการศึกษาทุนรายได้<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »