Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 500 ทุนๆละ 5,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566 ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะต้นสังกัด ในวันเวลาราชการ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2566

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี (กองกิจการนิสิต) ตามประกาศให้รายงานตัวพร้อมส่งเอกสาร คือ ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน สัญญาการรับทุน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 256 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ชั้น 1 หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การเข้ารับทุน ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศผลการพิจารณาคัด-17/ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ::ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ::ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส ::หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา 1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีชื่อของผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุนการศึกษา 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของผู้ขอรับทุนการศึกษา 3.ใบรับรองความประพฤติ 4.ผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา 5.ใบสมัครขอรับทุนฯ พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้เสนอขอรับทุนฯ ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-31/ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ทุนภูมิพล)” ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ทุนภูมิพล)” ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ทุนภูมิพล)” ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพข่าว "คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส." ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566 >>pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา "มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)" ประจำปีการศึกษา 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-30/ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566  เพื่อมอบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนร่วม มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมต่อตนเองและต่อองค์กร ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งทุนนี้ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากส่วนกลางเป็นจำนวน  6 ทุน ๆ ละ  4,000 บาท ทั้งนี้ คณสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษา หรือนิสิตที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีนิสิตคณะฯได้ลงสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 4 คน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2  คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566  เวลา 15.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา …

Read More »

ประชุม”กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุม"กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุม”กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน “กองทุนชาลี-ปิติยานาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเงินต้นและผลประโยชน์ ที่ได้จากกองทุนนี้ มาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ิเรียนดีมีความประพฤติดี ขยันมั่นเพียร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ขอกองทุนฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา และวันนี้ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ENV106 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร …

Read More »