Breaking News
Home / Uncategorized (page 18)

Uncategorized

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย:  ครูวิทยาศาสตร์ วันที่อนุมัติหลักสูตร :  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ประวัติการจัดอบรม : ครั้งที่ 1:  29-30 สิงหาคม 2563   ครั้งที่ 2:  การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEMระหว่างวันที่ : 27 -28 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯที่ เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองข้อมูลและให้บุคลากร นิสิต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ เข้า-ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างนี้ >>pdf ดาวน์โหลด <<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้องและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2563  

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>.doc ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563

Read More »

พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,875 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบบ่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ เวลา 09.00 น. …

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรม ENV MSU Open House 2020

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 4- 5 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สันทนาการต้อนรับคณะฯ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในงานโดยรวม :       ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดโครงการ click …

Read More »

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »