Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวศิษย์เก่า

ข่าวศิษย์เก่า

ประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดประชุมกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารยร์ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานกรรมการ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล (กรรมการ) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต (กรรมการ) 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (กรรมการ) 5.นายอาทิตย์ หาญเสมอ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION” ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่   11  กันยายน  2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แบบออนไลน์)  ในที่นี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีศิษย์เก่าทีเข้ารับรางวัลรวม   5  ด้าน ดังนี้ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ นางสาวรสลิน  อินทรรุจิกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้แก่ พันตำรวจโท ดร.เดช นิมิตร  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ นางพรรณพร  บุญเทศ  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นายพาทิศ สิทธิโชติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ภาพกิจกรรม : ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มกราคม …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์

>>>กำหนดการ .pdf<<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »