Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น ณ บ้านนาโคกเขาค้อ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการจัดขึ้นในลักษณะเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  

         1) รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
          2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)  

         3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

         4) อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

         5) นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) และ

         6) นางสาวศรัญญา มูลจันทร์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประกัน)

ในโครงการได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักษณ์ รัตตะรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรบายข้อมูลการจัดทำ EdPEx ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อทางคณะสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของทางคณะฯ และเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีความสมบูรณ์และสะท้อนการดำเนินงานปัจจุบันของคณะฯ อย่างครบถ้วน

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส/

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 7 กันยายน 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *