Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 50)

env@msu.ac.th

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Untitled

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)

55881665_270343163842537_9112640817821908992_n

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร และผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่  เป้าหมายหลักของการศึกษาดูงานเป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อต่างๆ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน คือ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) กำหนดการศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562  เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม 28 มีนาคม …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

290362

ภาพบรรยากาศในการภาคสนาม:บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562   >>ภาพและวีดีโอเพิ่มเติม << https://www.facebook.com/Moredream45810 ข้อมูลภาพและข่าว : ชญานนท์ สวัสดิ์ผล เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและสอบเทียบเครื่องชั่ง

>>ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190326_135951

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกันที่บริเวณด้านอาคารคณะฯ เวลา 13.40 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เดินแถว ไปยังบริเวณท่าน้ำ หน้าสโมสรบุคลากร …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

20190326_120616

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »

กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข้อมูลข่าว : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2562

Read More »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

8

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต ในปี …

Read More »

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี (น้องแบม)

น้องแบม

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  อีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี  ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี  หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆเรียก น้องแบม ซึ่งก็เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมา ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ให้กำลังใจครอบครัวเมาะราศี ไม่ได้ขาด โดยท่านคณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้มีการกำกับติดตามตั้งแต่วันที่น้องแบม ประสบเหตุ ได้แจ้งในส่วนทีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทันที โดยในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแบม ที่บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   และในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  ก็ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 50 กว่าชีวิต ร่วมฟังสวดอภิธรรม ด้วย และในวันนี้ …

Read More »