Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 40)

env@msu.ac.th

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

73058858_453887815222882_2260017636605689856_n

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของหลากหลายศาสตร์ เพื่อผลิตงานวิจัย ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจากรากหญ้า ในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก ทำให้ต้องต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่น (Climate Resilience) ต่อผลกระทบจาก Climate Change จากหลากหลายมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE มีนักวิจัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 46 ท่าน โดยเป็นนักวิจัยในประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ท่าน  ต่างสถาบัน/หน่วยงาน 21 ท่าน และนักวิจัยชาวต่างประเทศ  …

Read More »

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

73140600_3061415690598833_7053298767843295232_n

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

Read More »

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

72484587_494181174758045_2858876213861023744_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  จึงได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ภายใต้การขับเคลื่อนหลัก โดยสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยอาศัย KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ และได้จัดโครงการขึ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และมีคณาจารย์ …

Read More »

CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

73472660_2514507475537013_172536653120798720_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายศาสตร์ ทั้งร่วมสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่มีคุณภาพและผลกระทบ (Impact) สูงต่อสังคม รวมถึงการถ่ายทอด การพัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และการผลักดันสู่นโยบายที่พร้อมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จะจัดให้มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพ”  ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 11:00-12.00 น. ณ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

73458798_680920315734816_741300570626719744_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และได้รับตำแหน่ง “นักวิจัยสิ่งแวดล้อม” สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา/อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562      

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตราพร อาษาจิตร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับงบสนับสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

72110389_2992852920728208_4628395073296400384_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตราพร อาษาจิตร  นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ที่ได้รับงบสนับสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) จำนวน 80,000 บาท  ในโครงการตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมภายใน NARIT หัวข้อ “การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกล สำหรับการคำนวณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดชีวภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย: ดร.กฤชญาณ อันทรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ดร.วนิสา สุรพิพิธ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นักวิจัย ภายใต้เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓ เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<< ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

Read More »

ข่าว ประชาสัมพันธ์โปรแกรมแลกเปลี่ยน Overseas Student Exchange Programme Spring Semester 2020 ณ Shih Chien University, Taiwan

โปรแกรมแลกเปลี่ยน Overseas Student Exchange Programme Spring Semester 2020 ณ Shih Chien University, Taiwan Shin Chien University เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจโปรแกรมแลกเปลี่ยน Oversea Students Exchange Programme Spring Semester 2020 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mr.Ian Wong อีเมล ianwong@g2.usc.edu.tw หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562   Shin Chien University is organizing an exchange program called …

Read More »