Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จับมือ NARIT เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จับมือ NARIT เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566  คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าพบผู้บริหารและนักวิจัย เพื่อนำเสนอแผนงานวิจัยและกำหนดกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามลพิษทางอากาศกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพเหนือพื้นดิน”  โดยมีนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมเรียนรู้และพัฒนามุมมองด้านวิจัย ในการนี้ อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และรับมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง (Photosynthetically Active Radiation)  เพื่อตรวจวัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้พิจารณาพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจุดตรวจวัด ซึ่งงานวิจัยนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว; CMARE)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *