Breaking News
Home / Uncategorized / นางสาวปุณญิสา ปัดเสน เจ้าของกิจการ “ร้านพีแอนด์พี เจริญกิจการ” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ทุน ๆละ 2,500 บาท

นางสาวปุณญิสา ปัดเสน เจ้าของกิจการ “ร้านพีแอนด์พี เจริญกิจการ” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ทุน ๆละ 2,500 บาท

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจาก “ร้านพีแอนด์พี เจริญกิจการ” โดยนางสาวปุณญิสา ปัดเสน
จำนวน 4 ทุน ๆละ 2,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความ เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้จริง โดยมีนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวขนิษฐา ละมุล นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวสุภารัตน์ ไชยรัตน์ติเวช นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. นายศุภกร สอนเชียงคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
4. นายเจษฎา คอกกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *