Breaking News
Home / ข่าว (page 78)

ข่าว

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนนงิน 6,000,000 บาท หกล้านบาทถ้วน

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา … ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย

Read More »

บรรยายพิเศษ The History & Politics of Water Resources Development in NE Thailand

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง The History & Politics of Water Resources Development in NE Thailand โดย Dr. David Blake โดยมีบุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมต้อนรับ และ ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

Read More »

กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทัพคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23“หัวตะเข้เกมส์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันกับคณะตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ในปีนี้ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ สถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้มีทั้งหมด 12  สถาบัน ปีนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากภาคอีสานได้กวาดรางวัลและคว้าโล่รางวัลถล่มทลาย รายการดังนี้ 1) ชนะเลิศ สแตนเชียร์ 2) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้นำเชียร์ 3) ชนะเลิศ …

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบ ประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »