Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการวางแผนด้านนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศของเมืองมหาสารคามต่อไป
ภาพ/ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง

67804084_361351301215482_6371548176473653248_n 67701264_670252593448531_7062741644285575168_n 67527118_2470327776532545_1595888952454152192_n 67451667_2632176850342957_8089469188600496128_n 67399000_494715447944730_2593027543648960512_n 67309287_1550833171720542_6781943258068025344_n

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *