Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการวางแผนด้านนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศของเมืองมหาสารคามต่อไป
ภาพ/ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง

67804084_361351301215482_6371548176473653248_n 67701264_670252593448531_7062741644285575168_n 67527118_2470327776532545_1595888952454152192_n 67451667_2632176850342957_8089469188600496128_n 67399000_494715447944730_2593027543648960512_n 67309287_1550833171720542_6781943258068025344_n

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

72484587_494181174758045_2858876213861023744_n

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *