Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มาภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  20 ธันวาคม 2564

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปตรวจคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคามและให้คำแนะนำกับการแก้ปัญหาน้ำเสียเแนวทางในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปตรวจคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคามและให้คำแนะนำกับการแก้ปัญหาน้ำเสียเแนวทางในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม    ที่มาข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มกราคม 2564

Read More »

“กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

คณาจารย์และ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ” ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนอง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งใหน อบต. ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563          ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 กันยายน 2563  

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »