Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

69540854_733865960394609_8249429752276844544_n

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68753690_609768539429702_1888196897542242304_n

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »