Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

ข่าว-ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ห้อง EnV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง EnV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************** วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาสารคามได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนวิชาการสู่การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการเพื่อการ ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหัวหน้าโครงการฯ คือ ดร.จตุพร เทียรมา และผู้จัดการโครงการฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานีการประชุมจัดขึ้น ณ ห้อง ENV110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทำงานจาก สสส. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้บริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เล็งเห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำทีมโดย แพทย์หญิงอริสรา อุดรนคร กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health”

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” วันนี้ (29 พฤศจิกายน 254) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล …

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมโครงการ “การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า”

ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ถุงพลาสติกเพียง 1 ใบ ต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนตระหนักความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผุดแคมเปญ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ที่บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  จึงได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ภายใต้การขับเคลื่อนหลัก โดยสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยอาศัย KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ และได้จัดโครงการขึ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และมีคณาจารย์ …

Read More »

บริการวิชาการ ในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว  อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาโท ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายกฤษณะ ธรรมชัย และนางสาวบังอร นารีรบ  และหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา เอมโอด  ได้บริการวิชาการ ผ่านการจัดอบรม ให้ความรู้ และสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (กิจกรรมขยายเครือข่ายทายาทมหิงสา)  ของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้  มีคณะครูและนักเรียน จำนวน 130 คน จากทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบด้วย …

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »