Breaking News
Home / ข่าว (page 49)

ข่าว

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017

27504134_1983648211649740_5223725524704043135_o (1)

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ขอบคุณ ในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น, คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกสาขา ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ In recognition as a co-organizer for the 6th Internationnal Conference on Integration of …

Read More »

คืนสู่เหย้า 20 ปี ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม แเละผู้ที่สนใจร่วมงาน 10 กุมภาพันธ์ 2561

27497356_10211238572747048_447645664_n

ประกาศข่าว วันที่ : 30 มกราคม 2561 ที่มา  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018

5 - Copy

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ AEC TOP CEO AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 และนักพัฒนาดีเด่น (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2 และ 4) และโท บูรณาการร่วมในรายวิชาของหลักสูตร ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านระบบ E-learning ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนในระบบทั้งหมด จำนวน 75 คน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้การใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและการขยายการนำเอาองค์ความรู้ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ดินโพน และชมรมโนพลาสติก ณ สารคาม ดำเนินการกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

Children’s day 2018 The Student Club of the Faculty of Environment and Resource Studies collaborated with “Termite Soil Conservation Club @ Sarakham” and “No Plastic Club” under the guidance of Dr. Thayukorn Praboomrung and Dr. Jutamas Kaewsuk, respectively. Both professors are faculty members of the Faculty of Environment and Resource …

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

IMG_9934

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IMG_0681

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยในโอกาสนี้ ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคต” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และเปิดป้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา   Welcoming Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment  On December 13th, 2017, Faculty of Environment and Resource Studies welcomed Permanent Secretary, …

Read More »