Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา คุณเพิ่มพล ไกรวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก              อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบปะ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อม ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ หารือ และหาแนวทางร่วมกัน โดยผลจากการหารือนั้น ได้ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และควรดำเนินการไปร่วมกับมิติการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และสิ่งคุกคาม (SWOT) สำหรับการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ตำบลนาเชือก และพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม  โดยเฉพาะพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน รวมถึงการแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามในอนาคต ทั้งนี้ จะมีการเชิญนักวิจัยของทั้งสองคณะ ร่วมออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลนาเชือกต่อไป

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ: เทศบาลตำบลนาเชือก

239747922_637895023809405_7952263660581684473_n 239448453_405343401205286_471307605555237664_n 237286626_258032129507721_6897054953154821616_n 237173272_1361655347564729_2780460699546703056_n
ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 3 กัยยายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *