Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-ประกันคุณภาพฯ

กิจกรรม-ประกันคุณภาพฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ”

เมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา (Smart Center for Educational Quality Assurance) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ขึ้น ในหัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้ร่วมโครงการจากต่างคณะ  โครงการนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ ในการสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สู่การนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเห็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในสายงาน …

Read More »

บุคลากรร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

Read More »