Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-ประกันคุณภาพฯ

กิจกรรม-ประกันคุณภาพฯ

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190819_100334

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ”

IMG_4355

เมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา (Smart Center for Educational Quality Assurance) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ขึ้น ในหัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้ร่วมโครงการจากต่างคณะ  โครงการนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ ในการสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สู่การนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเห็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในสายงาน …

Read More »

บุคลากรร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

IMG_2126

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

Read More »