Breaking News

หลักสูตรระยะสั้น

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)  รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว (2)  รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา (3)  ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร (4)  มีคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ในกิจกรรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสายออนไลน์จำนวน  24 คน และใหผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยในกิจกรรมช่วงแรก รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ประธานศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  พร้อมกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงที่สองจึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ  …

Read More »

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย:  ครูวิทยาศาสตร์ วันที่อนุมัติหลักสูตร :  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ประวัติการจัดอบรม : ครั้งที่ 1:  29-30 สิงหาคม 2563   ครั้งที่ 2:  การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEMระหว่างวันที่ : 27 -28 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  …

Read More »

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: ครูวิทยาศาสตร์

Read More »

ชื่อหลักสูตร: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร:  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:   ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ ครู หรือผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น

Read More »