Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE พัฒนาผังระบบการจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและระบุหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

CMARE พัฒนาผังระบบการจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและระบุหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

180964 2

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พัฒนา Infographic  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ก่อขยะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่อการลดและจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับประโยชน์ร่วมกัน สู่การสร้างสังคมปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ได้บูรณาการบทเรียนจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง” นิสิตวิจัย: นางสาวขัติยานี  ยืนยิ่ง และนางสาวสุภัสรา  ชิ้นงูเหลือม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นฐานในการพัฒนาแนวทางครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน ครัวเรือน ตลาด (ใช้กรณีตลาดน้อย เป็นฐาน)  หน่วยงานระดับคณะ และพุทธสถาน

ดาวน์โหลดฟรี
https://drive.google.com/drive/folders/10HwaadP6HZbM5VSbg5YGcBhEyhvDBcSu?usp=sharing

ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE

180964 1

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 กันยายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *