Breaking News
Home / ข่าว / ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

ภาพและข่าวอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบ 2 (1)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1)  รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว

(2)  รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา

(3)  ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร

(4)  มีคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์

ในกิจกรรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสายออนไลน์จำนวน  24 คน และใหผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยในกิจกรรมช่วงแรก รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ประธานศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  พร้อมกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงที่สองจึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ  พร้อมทั้งการบรรยายกรอบแนวคิดในการทำผลงานทางวิชาการ การออกแบบการวิจัย และการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ จากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และหลังจากสิ้นสุดการอบรม มีการมอบใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

239866363_638023137135552_2750330559068112328_n

240413277_203142905200503_2703215048133331785_n 240408947_204818385037617_8621814212112326404_n 240260814_872590700308860_990106832505767200_n 240227159_980152776098018_2195502405627506781_n 240031910_4697262096951059_4625146355640492607_n 239853391_1534321573567136_4401180989136265699_n240107254_386011996250819_4980438026784196599_n 239976433_312023060701863_8003790926552503728_n240448902_1064937147614510_4988625025359253180_n 240386792_218430550237557_923133911022411955_n

 

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 สิงหาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น …