Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 12)

กิจกรรม : นิสิต

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม

นิสิตฝึกงานจากประเทศแคนาดา Miss Danielle Reid นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ Astrud Lea Beringer คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้ดูแลระหว่างดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย  The Intern Student from Canada  Miss Danielle Reid, the Master student from University of Toronto, Canada has registered in summer research internship program hosted by the …

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และ ทักษะในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชั้นปีด้าน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1707 114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม 1707 215 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และ 1707 442 ศึกษา ภูมิปัญญาอีสาน มีผู้เข้าร่วมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3เรียนในรายวิชา ดังกล่าว …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้แก่นิสิต จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ผู้แทนจาก อบก. เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก อบก. ตลอดจนเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/BS5ABZ ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: คุณธนาวัฒน์ …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560)

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด“มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทอีสาน” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำชี มีพื้นที่ทีมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่อาศัยแม่น้ำชี เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยปลอบชโชมหล่อเลี้ยงชาวมหาสารคาม  

Read More »

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง

Read More »