Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / การพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

การพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

84108864_832836903854326_628183961117392896_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นิสิต  มีความรู้จากบทเรียนที่จากฐานประสบการณ์จริงและสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ และ 2) เพื่อให้นิสิตเข้าใจต้นทุนของตนเองและพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 47 คน  เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งประเด็นการศึกษาดูงาน  ดังนี้ 1)  Waste Management/ Utilization ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  จ.พิษณุโลก  2) Environment/ Energy Technology and Management ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด มหาชน  3) Industrial Pollution Control and Management/PM Measurement ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)/อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ 4) Local/Appropriate Technology ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่  รวมทั้งนิสิต ยังได้นมัสการครูบาศรีวิชัยและวัดพระธาตุดอยสุเทพ และศึกษาวิถีชีวิตของชาวเขาดอยปุย  สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ นอกเหนือจากด้านความรู้แล้ว นิสิต ยังได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต การทำงานร่วมกัน  การวางแผนการทำงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สำคัญ ให้พร้อมกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

84108864_832836903854326_628183961117392896_n 83545631_589346965178519_9074768015249113088_n 83369765_135269120824818_6818342715059601408_n 83358192_474850506739191_3779379390060691456_n 83194798_1234409140082712_6521527158844686336_n 83171312_1333366356847564_7537803033388777472_n 83039713_841325939660224_1721313679808397312_n 83011378_170834414017150_2890577887163842560_n 82943000_173561903737324_3778087128890605568_n 82916155_1443077825874171_7499232629342863360_n 82797962_258339411800945_5472172756151828480_n 82631227_762967917442151_1735277357222068224_n 82626469_1025192337836355_6670097469252042752_n 82484472_3118977501465020_1362055127380262912_n 82451826_200484621084134_1886362929326981120_n 82449999_186898319367005_6780473975525867520_n 82188690_801880783612636_4226906284995117056_n 20200 IMG_3759 IMG_3746 IMG_3723 IMG_3722 IMG_3704 IMG_3697 IMG_3681 IMG_3680 IMG_2309 IMG_2308 IMG_2305 IMG_2303 IMG_2295 IMG_2289 IMG_2286 IMG_2285

>>>ภาพเพิ่มเติ่ม<<<

ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว:  อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 23 มกราคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *