Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

83248640_3509702202433527_372455075668295680_n

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน

ภาพกิจกรรม :

84250264_199895501183500_1258254203151712256_n84588695_117518599604925_8903485492578746368_n 84516845_494724471229959_2606071917672660992_n 84322138_111918286910219_2002916573530030080_n 83272262_1729253040542470_2026185967605383168_n 83248640_3509702202433527_372455075668295680_n 83186290_196061948215063_6445697655807934464_n 83147972_491086778474568_1411492657678516224_n

ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม

เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 27 มกราคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

98551342_824110878110318_8117750306999107584_n

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (IRCEM-GMS) ได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลสวีเดน

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ IRCEM-GMS (ผู้อำนวยการ:ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “Participatory Flood Risk Management: A Case for …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *