Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_47

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ร่วมกัน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ ความสัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมเจอร์ อารีน่า (Major Arena) จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 468 คน อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 363 คน สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวน 105 คน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และดำเนินงาน : รองศาสตราจารย์.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม :

19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_76 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_75 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_74 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_73 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_72 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_71 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_70 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_69 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_68 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_67 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_66 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_65 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_64 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_63 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_62 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_61 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_60 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_59 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_58 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_57 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_56 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_55 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_54 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_53 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_52 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_51 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_50 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_49 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_48 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_47 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_46 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_45 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_44 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_43 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_42 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_41 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_40 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_39 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_38 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_37 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_36 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_35 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_34 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_33 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_32 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_31 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_30 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_29 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_28 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_27 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_26 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_25 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_24 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_23 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_22 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_21 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_20 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_19 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_18 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_17 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_16 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_15 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_14 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_13 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_12 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_11 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_10 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_9 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_8 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_7 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_6 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_5 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_4 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_3 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_2 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_1 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_0 19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้

ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 20 มกราคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *