Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 83)

env@msu.ac.th

สกอ.เปิดให้ทุน DUO-Thailand Fellowship แก่นิสิต-นักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 นิสิต-นักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนสามารถส่งใบสมัครผ่านสถาบันต้นสังกัดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ได้ที่ http://www.mua.go.th/ หัวข้อย่อย ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonticha.pra@mua.go.th หรือ chontichaohec@gmail.com …………………………. ภาพประกอบจาก…www.nesothailand.org ที่มา : https://blog.eduzones.com/magazine/160486

Read More »

โครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)”

ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดโครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 MRCES and Environmental Technology Program, Faculty of Environment and Resource Studies co-organize the workshop project: “Local Lesson on Biodiversity” at Doonlanpan Wildlife …

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเป็นทางการ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

Read More »

งานเสวนาทางวิชาการ : พลังงานทดแทนจากหญ้า

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 กลุ่มวิจัย Grass to Energy (G2E) ของศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) โดยอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ: พลังงานทดแทนจากหญ้า หัวข้อ “การผลิตชีวมวลจากหญ้าเนเปียร์ด้วยน้ำเสีย เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน” ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษ อ.ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมชาย กุลสุวรรณ์ จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม งานเสาวนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกบ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่, ตัวแทนอบต.เขวาใหญ่ และอบต.บ้านแพง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มมส. The 1st MRCES Meeting …

Read More »

อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LMI-Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 กับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาลจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม

Read More »

งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 นิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเดินขบวน งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มขบวนจาก ศาลหลักเมือง จ.มหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง

Read More »