Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จำนวน 700,000 บาท  ให้ดำเนินการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง” ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาว  2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว

ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา

ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *