Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จำนวน 700,000 บาท  ให้ดำเนินการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง” ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาว  2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว

ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา

ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_6388

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *