Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จำนวน 700,000 บาท  ให้ดำเนินการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง” ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาว  2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว

ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา

ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

82873245_2507390616038342_8843858556097658880_n

นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคา 2563 นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นรายวิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *