Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 82)

env@msu.ac.th

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  

Read More »

โครงการการจัดการความรู้ซ่อนเร้น ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน “

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้ซ่อนเร้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ การบริการวิชาการ” ณ ห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมฯ เวลา 8.30 น.-12.00 น.    

Read More »

24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและวิจัย 24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สังคม จากกิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้แทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร

Read More »

การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

  24 มกราคม 2560 นำโดย ท่านผศ.ดร.ยรรบงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและตรวจสอบติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร, ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และ ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะฯ ในการประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยง อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และเปิดการประชุมโดย นางสาวนวลลออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการปีที่ 3 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ผลการคัดเลือกพื้นที่ทีได้รับความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน …

Read More »

โครงการวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ขอรับการบริการวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ในโครงการวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” สัญญาทุนเลขที่ RDG57E0030 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดทำมาสคอท (Mascot) เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งในการเผยแพร่บทเรียนจากวิจัยสู่ชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมเรียนรู้ปัญหาในบริบทด้านเกษตรกรรมของท้องถิ่นและเกิดความตระหนัก ที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง โดยอาศัยหลักการพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการถึง 3 ศาสตร์ ได้แก่ งานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ งานออกแบบนิเทศศิลป์ และงานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติของนิสิต จนเป็นทักษะและผลงานสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ …

Read More »

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับ IT Exit Examitation

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมนิสิตนักศึกษาขึ้นในกิจกรรม “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ IT Exit Examitation หรือ มาตราฐานสากล”  ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก “นายสุเทพ อรัญมิตร” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร

Read More »

พระราชบัญญัติ วาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายวาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ Click,,,เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา Click,,,เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ และบุคลากร เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม และ 14 มกราคม 2560 ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญานภัทร สีหะมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบกระเช้าปีใหม่ ท่านอธิการบดี,ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,ท่านคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย คณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง และ บุคลากรได้มอบกระเช้าในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2560 และรับพรปีใหม่พร้อมแก้วชำร่วยจากท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช   รับพรปีใหม่จาก ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รับพรปีใหม่จากและกระเช้าผลไม้จาก ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร. วิเชียร มากตุ่น

Read More »