Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณให้บุคลากร ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีความสามารถมีโอกาสพัฒนางานวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของนักวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ สู่สากล สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>-แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิชาการ.doc

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ

เอกสารgrant4publ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา

ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *