Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บริการวิชาการ / ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ทุนสนับสนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ทุนสนับสนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการวิจัย” สนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯที่มีความสามารถมีโอกาสในการพัฒนางานวิจัย  รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน ให้นำกระบวนการวิจัยมาบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่  ทั้งด้านความรู้และเครื่องมือ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือแก้ไขปัญหาของคณะฯ และสามารถใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>-แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์.doc

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>-แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-63.doc

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ

เอกสาร -บุคลากร สายวิชาการ  grant4res_acadstaff

               -บุคลากร สายสนับสนุน  grant4res_staff

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา

ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_9062

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *