Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 72)

env@msu.ac.th

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2564 (สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://nongkhai.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=591)  จึงได้จัดสรรเงินประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2560 ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ผู้หลักผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินโครงการวิจัย ในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม ร่วมกับนักวิจัยนิสิต 4 คน คือ นางสาวชนิรณ์ มีศรี นางสาวบุษบา บุตรัตน์ นางสาวนิศาชน นันทะศรี และนางสาววันวิสา รินทระ นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งมีครูรัชนี เปาะศิริ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน …

Read More »

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 4 กันยายน 2560

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานในนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ราชกาลที่ 9) วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************************************** ภาพบรรยากาศในงานมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น

Read More »

พิธี ติดเข็มผูกไทด์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิธี ติดเข็มผูกไทด์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3-4 และคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระคุณครูอาจารย์ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมในการศึกษาเลฃ่าเรียนและการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

Read More »