Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จากฐานทุนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จากฐานทุนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

119339541_954838728330036_2872263735950700667_n

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จากฐานทุนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยรูปแบบการอบรมครั้งนี้  เป็นการบูรณาความร่วมมือกับ อบต. ดอนหว่าน ควบคู่กับการใช้ทุนที่หน่วยงานมีอยู่เดิมและการเริ่มต้นจัดการขยะในระดับครัวเรือน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น  100 คน และการดำเนินการนี้ มุ่งเน้นการลดขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการจัดการขยะของชุมชน อาทิเช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การจัดการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณปริมาณการบริโภคให้เหมาะสมกับตนเอง  เพื่อลดขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร และเศษอาหาร นอกจากนี้ ชุมชน ยังได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะของชุมชนดอนหว่าน ประกอบด้วย การคัดแยกขยะกลุ่มรีไซเคิลและขายได้ในแต่ละครัวเรือน ร้อยละ 100 (คาดว่า ทุกครัวเรือน จะจัดภาชนะในการคัดแยกขยะตามประเภทที่กำหนดไว้ เพื่อพร้อมจำหน่าย) การใช้ถุงผ้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และการสนับสนุนการรับซื้อขยะที่ครัวเรือนคัดแยกจาก อบต. ดอนหว่าน  ในรูปของธนาคารขยะสัญจร นอกจากนี้ อบต.ดอนหว่าน ยังได้สนับสนุนชุดการจัดการขยะเศษอาหาร ข้อมูลสูตรการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก และอีเอ็ม เพื่อให้กลุ่มแกนนำ นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าของเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย  และสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพดินและพืชในการทำการเกษตรของตนเองได้

119115182_428750054754963_5777207597521190258_n 119568337_673485236595597_3541621321479050078_n 119547320_317537326015962_7736632531783080078_n 119470302_3447645698591914_3569327202416178378_n 119465595_336751484421167_3188658718986321046_n 119229693_3291471010939516_8219671718434341869_n 119205715_364139777929892_9002769571095821701_n 119163176_824088428329997_6917290931025220797_n 119162989_707362096792864_680455170613077958_n 119160286_744920599403703_9137665666752429784_n 119158310_447767539489181_705343997987831642_n 119141801_669258810370691_3376150099633377745_n 119141486_352789835874457_6702707941415970473_n 119141081_3194455780631807_7750624804776124771_n 119119514_378006423360736_4693913217970163080_n 119115872_266340174350573_7452694576251666617_n

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 กันยายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *