Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / อบรมเชิงปฏิบัติการ “สายใยผูกพันสู่การบ่มเพาะนักสืบคาร์บอนน้อยรุ่นที่ 2 ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สายใยผูกพันสู่การบ่มเพาะนักสืบคาร์บอนน้อยรุ่นที่ 2 ”

118484357_2661684417406204_397608578697194814_n

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สายใยผูกพันสู่การบ่มเพาะนักสืบคาร์บอนน้อยรุ่นที่ 2 ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยุววิจัย “กิจกรรมนักสืบคาร์บอนน้อย” จากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่สานต่อจากโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในรูปของฐานความรู้ ประกอบด้วย 3 ฐาน โดย 2 ฐาน อยู่ภายใต้การดูแลของของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการ คือ โค้ชคาร์บอนแคร์โลก:  นางสาวสุพรรษา เทียมกระโทก และนางสาวภิชญา เจาจาฤก และโค้ชน้ำดีดื่มได้:  นายเอกพันธ์ พิลา และนางสาวแอนนา ขันทีท้าว ซึ่งเป็นการบูรณาการจากรายวิชาที่นิสิตได้เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น โดยนิสิต ได้ทบทวน พัฒนาสื่อและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จำนวน 80 คน พร้อมทั้งได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ผ่านสายใยผูกพันระหว่างรุ่นพี่และน้อง ซึ่งเป็นกลไกที่จะดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ www.facebook.com/env4community

ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย  CMARE

ภาพ: โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

118239959_752940768837633_4088355472971039259_n 118713298_603225636973152_279081862193615240_n 118713052_609309053108927_5214586407633214907_n 118702622_316745133002636_1622110097672421370_n 118701532_323954705393004_1893446529412470373_n 118692788_1475061999361545_1441083949026583943_n 118692594_3397483560346077_3032965977498020587_n 118690723_782566789257594_7304710785088869030_n 118690422_325606065351357_4381722871712001276_n 118688958_2749160998701915_3122733583157529151_n 118679557_3545397788813447_657722696348599039_n 118678162_317576159460627_6355488521427322987_n 118654856_2678736522398777_6056106325928108916_n 118654417_317431326139075_4752159072047814335_n 118654134_957886811383097_7002079411983591670_n 118650131_3627769627241481_3357507878347510090_n 118621834_1448036642250465_3797515194837845920_n 118615201_1747246465422675_1850222053163042579_n 118592517_3235513543210795_912627370358846283_n 118489311_317027256291354_7681833956331065060_n 118484357_2661684417406204_397608578697194814_n 118395058_605701220074688_4946883129894125710_n 118309489_641112563210609_1445196498058055653_n 118675103_595978387755867_6403716804044565537_n118582344_953718375148544_1450712237691827677_n118651516_1192058357854019_8725418271005130446_n118292489_2635563679995123_2107199557141150964_n118311568_319813775903613_6023782887723320265_n118400622_951271182055161_6028612955676935889_n118677176_2803972716549099_4659081675033029964_n118690782_305381704221559_1920758439517785345_n118666162_318979522491367_62735966637863987_n118668348_618894365482931_708448972241562306_n

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  1 กันยายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *