Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ “สอนน้องรู้น้ำ ปี 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย

เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ “สอนน้องรู้น้ำ ปี 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย

119163887_693257564598048_8156728191982697056_n

เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ “สอนน้องรู้น้ำ ปี 3   เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ภายใต้การประสานงานของเครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ปี 3 ณ  SC3-302 ห้องประชุมสัมมนา อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายคณะ ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 80 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม  ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักพฤติกรรมของข้อมูลน้ำ การสำรวจข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค จากการใช้ข้อมูลน้ำของประเทศในภาคการศึกษา โดยปัญหาเรื่องน้ำ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่าเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานด้านความรู้และความเข้าใจของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการดำเนินการและการวิจัย  สำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  สอดรับกับยุทธศาตร์ 20 ปีของประเทศ คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทในหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในเป้าหมายที่ 6 (Clean Water and Sanitation)  13 (Climate Action) และ 14 (Life Below Water)

119075525_1024074704682224_5414330884412689581_n 119098364_2075523062584012_2404172577530909806_n 119105927_630693440925384_2125181375178780592_n 119111919_601435770527929_7569594307812417113_n 119118247_330330514691288_5499216688411214906_n 119138347_336586690793565_3135710715128086208_n 119138585_648667819417584_2297358013961936656_n 119147869_724997711412201_7431261188084924258_n 119163887_693257564598048_8156728191982697056_n 119171448_662497991054794_8917905883312807389_n 119182814_766182613956553_1169985969339240673_n 119188057_369780604410746_1311378066995936045_n 119199313_440857977314721_6399949504717463527_n 119199820_784835135663252_6690900044707086217_n 119200277_3518823831502392_53367227557203869_n 119200511_1494396754090460_5111402848143658268_n 119229686_698994794023863_3010002451965440976_n 119512547_799370947476442_1038498669347305446_n 119565506_989141758165806_6413314662181074818_n

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 กันยายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *