Breaking News
Home / ข่าว (page 51)

ข่าว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA)

Untitled

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA) โดยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรค์น้ำในภาวะภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น (Drought Justice Research in Khon Kaen City, Thailand) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560

Read More »

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2564 (สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://nongkhai.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=591)  จึงได้จัดสรรเงินประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2560 ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ผู้หลักผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินโครงการวิจัย ในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม ร่วมกับนักวิจัยนิสิต 4 คน คือ นางสาวชนิรณ์ มีศรี นางสาวบุษบา บุตรัตน์ นางสาวนิศาชน นันทะศรี และนางสาววันวิสา รินทระ นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งมีครูรัชนี เปาะศิริ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน …

Read More »

เอกสารการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

prayoon

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ           รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่

IMG_6874

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ฤกษ์จัดตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่ประจำคณะฯขึ้น เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่ บุคลากร คณาจารย์ และนิสิตประจำคณะฯทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมและช่วยงานพิธีในครั้งนี้ครับ    รูปภาพ : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย / สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University Thailand and University of York United Kingdom.

Untitled-1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยยอร์ค (University Thailand and University of York United Kingdom) ในการประชุม เพื่อสำรวจและร่วมมือกันในด้านงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560   วันที่ 29 มี.ค. พ.ศ.2560 เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

Read More »

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว (CCARE)

113042449

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว Collection of activities of the Climate Change and Adaptation Research Unit (CCARE) (Updated in January 13, 2017)           ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2559, ผศ ดร ธวัดชัย ธานี และ ดร. เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. Randall C. Kyes และ ดร. Pensri Kyes …

Read More »

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง” คณะสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

sshot-2

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้,,,   Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

Read More »

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

1

ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ อาจารย์ในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  

Read More »