Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ประจำปี 2564

ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
กิจกรรมภายในงาน ทุกคณะ/หน่วยงาน รวมตัวกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนกัณฑ์หลอนเข้ามาภายในพิธี บริเวณโรงอาหารกลาง(เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของการจัดงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตลอดจนฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่
นอกจากนี้ได้มีบริการโรงทาน ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น และคณะ/ หน่วยงานร่วมนำมาสมทบ ซึ่งในปีนี้ให้มีรูปแบบโรงทานที่เน้นแยกภาชนะบรรจุอาหาร ไม่รับประทานร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th/
ทั้งนี้ยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน เป็นจำนวนเงิน 149,107.50 บาท ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อมอบสมทบหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งถวายปัจจัยพระสงฆ์ประกอบพิธีตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 และเป็นปัจจัยกัณฑ์หลอนคืนสู่ชุมชน ที่มาร่วมบุญประเพณีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้คงอยู่สืบไป
ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา /ธวนนท์  เนียมโงน
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล 2564

ภาพและข่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564”

เมื่อวันศุกร์ที่  9 เมษายน 2564  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *