Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / กิจกรรมแลกเปลี่ยนบูรณาความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ เพื่อวางรากฐานสู่การเลือกวารสารนานาชาติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนบูรณาความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ เพื่อวางรากฐานสู่การเลือกวารสารนานาชาติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน

ปก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน ใน 2 ช่องทาง คือ การสื่อสารแบบพบปะ ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ควบคู่กับระบบการสนับสนุนของสำนักวิทยบริการที่มีอยู่แล้ว (https://library.msu.ac.th, ฐานข้อมูลออนไลน์และสารสนเทศเพื่อการวิจัย) สำหรับให้นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัย สังกัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเผยแพร่งานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป   ในกิจกรรมนี้ ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม  และมี ดร.ธายุกร พระบำรุง  รองคณบฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินหน้าที่เป็นคุณอำนวย (Facilitator)  โดยจะได้นำข้อมูลจากการสะท้อนนั้น มาพัฒนาเป็นแนวทาง เพื่อเผยแพร่สู่การนำไปฏิบัติใช้ต่อไป

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพ: ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2564

IMG_2658 IMG_2657 IMG_2656 IMG_2655 IMG_2654 IMG_2653 IMG_2652 IMG_2651 IMG_2650 IMG_2649 IMG_2648 IMG_2647 IMG_2646 IMG_2645 IMG_2644 IMG_2643 IMG_2642 IMG_2641 IMG_2640 IMG_2639 IMG_2638

About env@msu.ac.th

Check Also

289071323_547893330445585_8858188394709674774_n

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด

ข่าวหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ U2T ตำบลตลาด หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะดำเนินการภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่  ดำเนินการภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *