Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564

pakapong

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 

 

  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ผลของอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ต่อศักยภาพการให้ก๊าซมีเทนทางชีวเคมี ธาตุอาหารรอง และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการดำเนินระบบย่อยเศษผักผลไม้แบบแบบไร้ออกซิเจน” งบประมาณ 140,000 บาท
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มมูลค่าของของเสียชีวภาพ สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดจากก๊าซมีเทน เพื่อการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม” งบประมาณ 300,000 บาท

 

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *