Breaking News
Home / ข่าว (page 19)

ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม “มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work From Home : WFH) ฉบับที่ 17”

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

Read More »

แนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID 19

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้าระวังฯ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือ นักเรียน นิสิต บุคลากร สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรที่เดินทางมายังพื้นที่มหาสารคาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและเที่ยวกลางคืน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก มมส ร่วมห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัย” เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »

คำสั่งประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อ ฉบับที่ 4/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้าระวังฯ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือ นักเรียน นิสิต บุคลากร สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรที่เดินทางมายังพื้นที่มหาสารคาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มและเที่ยวกลางคืน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก มมส ร่วมห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัย”   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม “มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนกาสอน ฉบับที่ 16”

  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 31 มกราคม 2564

Read More »

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ได้รับคะแนนการประเมิน 4.8855 ระดับดีมาก  >>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มกราคม 2564

Read More »

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Read More »

ประชาสัมพันธ์ -การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มกราคม 2564

Read More »

ประชาสัมพันธ์ -การประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างงาน มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2563

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »