Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-พัฒนานิสิต (page 2)

กิจกรรม-พัฒนานิสิต

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

P_20160519_090840

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

โครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)”

13256469_1182918285074601_6873221496947316677_n

ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดโครงการ “การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Local Lesson on Biodiversity Conservation)” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 MRCES and Environmental Technology Program, Faculty of Environment and Resource Studies co-organize the workshop project: “Local Lesson on Biodiversity” at Doonlanpan Wildlife …

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

IMG_3800 (Copy)

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559

IMG_3625 (Copy)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 นิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเดินขบวน งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มขบวนจาก ศาลหลักเมือง จ.มหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง

Read More »

กิจกรรมซ้อมย่อมที่คณะฯ เตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

IMG_3459 (Copy) (Copy)

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม บุคลากร และ สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานกิจกรรม การซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะสิ่งแวอล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read More »

โครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว

IMG_3303 (Copy)

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day ในโครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยในงานนี้ได้รับเกี่ยรติ จากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร และ นิสิต ในการบูรณาการสภาพแวดล้อมในและนอกอาคาร

Read More »

กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

IMG_0276

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม 2559 ท่านอาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทัพคณาจารย์  บุคลากร นิสิตและนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่23“หัวตะเข้เกมส์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันกับคณะตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต ในปีนี้ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ สถาบันที่เข้าร่วมในปีนี้มีทั้งหมด 12  สถาบัน ปีนี้คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากภาคอีสานได้กวาดรางวัลและคว้าโล่รางวัลถล่มทลาย รายการดังนี้ 1) ชนะเลิศ สแตนเชียร์ 2) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้นำเชียร์ 3) ชนะเลิศ …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา

IMG_3040

ในวันที่ 8 – 10 มกราคาม 2559 งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมให้นิสิต ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรชัย จ.มหาสารคาม เพื่อปลูกฝังให้นิสิตในคณะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวัน

Read More »

งานลอยกระทงประจำปี 2558 มมส.

00000005

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนงานลอยกระทงประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

Read More »