Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภาพสไลด์

ข่าวภาพสไลด์

การเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดให้มีการนำเสนอ แสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ

Read More »

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ”

เมื่อ วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา (Smart Center for Educational Quality Assurance) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ขึ้น ในหัวข้อ “จัดตารางเรียนและตารางสอนอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและสนับสนุน ร่วมต้อนรับผู้ร่วมโครงการจากต่างคณะ  โครงการนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ ในการสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สู่การนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเห็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในสายงาน …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สโมสรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้นิมนต์พระ มา 5 รูป เพื่อเบิกฤกษ์และเป็นศิริมงคลกับการทำงานของคณะกรรมการสโมสรฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ และนิสิต ตลอดจนนายกสโมสรจากต่างคณะ และนิสิต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีที่นิสิต ได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดขึ้น และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคณะ โดยนิสิตได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

Read More »

การบริการวิชาการบูรณาการร่วมระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ดินโพนสัญจร ครั้งที่ 1

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการถ่ายทอดบทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นในรูปแบบของละครเวทีร่วมสมัย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “สะท้อนองค์ความรู้จากวิจัยดินโพนในรูปแบบศิลปะการแสดง” ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ร่วมดำเนินการ โครงการนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานวิจัยท้องถิ่น หัวข้อ “การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประสงค์จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในด้านการทำการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันหนึ่งที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” โดยผู้ที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย ได้ที่ Fan Page: https://www.facebook.com/dinponclub/?fref=ts

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลวัตของเมืองขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นำโดยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พลวัตของเมืองขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายโครงการพันธมิตรเพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership, UCRSEA)ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา ณ ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี ท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีตัวจาก 20 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Read More »

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วัดชัยภาษิต ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นความร่วมมือของหลักสูตรต่างๆในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา, วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วท.ม.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม,วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา และปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และ กลุ่มใหม่ (โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ทีมงานโครงการชุมชนกลุ่มเดิม (วัดชัยภาษิต) และกลุ่มใหม่ (คุณครูโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม) โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้และระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

Read More »

อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล ได้รับรางวัล Best Paper

ในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper จากจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาทั้งหมด ประมาณ 70 บทความ บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด และการนำเสนอยอดเยี่ยม เรื่อง Model of Environmental Conservation Behavior of Agriculturist

Read More »

โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม EnV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานโครงการฯ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 ท่าน

Read More »

บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ลานชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

Read More »