Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 71)

env@msu.ac.th

โนพลาสติก “No Plastic Campaign MSU”: โครงการสร้างการตื่นรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

อาจารย์ มมส นำร่อง โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ                     ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> click<< facebook>>> click<< อาจารย์-ม-มหาสารคาม-นำร่อง-โนพลาสติกทำได้-เริ่มที่ตัวเรา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์>>>click<<

Read More »

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>>แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-2561 (1)

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 116/2560 สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA) โดยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรค์น้ำในภาวะภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น (Drought Justice Research in Khon Kaen City, Thailand) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560

Read More »

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนอนนับดาวริมภู ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ข่าว/ภาพ: นายชลทิตย์ สีเทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »