Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 32)

env@msu.ac.th

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย:  ครูวิทยาศาสตร์ วันที่อนุมัติหลักสูตร :  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ประวัติการจัดอบรม : ครั้งที่ 1:  29-30 สิงหาคม 2563   ครั้งที่ 2:  การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEMระหว่างวันที่ : 27 -28 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกฯ พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรงเรียนนาเชือกฯ พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น สำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะการบัญชีและการจัดการ รวมถึงภาคชุมชน ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ในวันที่ 24  ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 -12:00 น. โดยโรงเรียนนี้  เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนำร่อง  ที่คณะครูสหวิทยาการและชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ “การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  ที่จำเพาะกับบริบทของพื้นที่ตำบลนาเชือก โดยปัจจุบัน กลุ่มนักเรียน ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผนวกกับชุดความรู้ภูมิปัญญาและคุณค่าสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งคือ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดินทางเข้ามาในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับ 12) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯที่ เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองข้อมูลและให้บุคลากร นิสิต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ เข้า-ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างนี้ >>pdf ดาวน์โหลด <<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้องและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2563  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครอบรม”การออกเเบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามเเนวคิด STEM” สำหรับครูวิทยาศาสตร์

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น : การออกเเบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามเเนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิทยาการ โดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ผศ.ดร.น้ำทิพย์ คำเเร่ ผศ.ดร.สมบัติ อัปมะระกา อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ อ.ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์ ณ คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ link https://forms.gle/XxZbvKiZgA9f7gHZA ที่มาข้อมูลข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ธันวาคม 2563

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>.doc ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563

Read More »

ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสายวิชาการ-ประจำปีงบประมาณ-2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.pdf<<< >>>แบบเสนอขอรับทุนวิจัย-สายวิชาการ-64.doc<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 2563  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรพร บุศย์น้ำเพชร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 ธันวาคม 256

Read More »