Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 18)

env@msu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เนื่องด้วยผลกระทบจากอุทกภัย”

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

วันนี้ 11 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดดอนยม บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามต่อไป ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ตุลาคม 2565

Read More »

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการความร่วมมือสหวิทยาการ โครงการการยกระดับเกษตรกรพื้นที่ดินเค็มน้ำกร่อยบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การยกระดับเกษตรกรพื้นที่ดินเค็มน้ำกร่อยบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของเยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ดิน น้ำ และอากาศ ที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม องค์ความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การตีความผล และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยจัดทำเป็นคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจดิน น้ำ อากาศ ของเยาวชน สำหรับการปรับตัวของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีชุมชนบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ที่ยังต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการศึกษาในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่องค์รวมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชนและคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่เทศบาลตำบลหนองตูม (ทต. หนองตูม) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับศักยภาพของระบบผลิตน้ำประปาชุมชนบ้านปลาบู่ที่ยังพบปัญหาสีและความขุ่น ให้คุณภาพน้ำสอดรับกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และสามารถรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ผ่านการสนับสนุนของกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น และการนำอัตลักษณ์ของชุมชน “ปลาบู่” มาเป็นกลไกและพัฒนาเป็นถังขยะจักสานขนาดใหญ่รูปทรงปลาบู่ บูรณาในรูปศิลปะ …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) ที่บูรณาการแบบองค์รวม ทั้งคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) การประเมินนัยสำคัญของปัญหา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นิสิต ยังได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำ ความเข้มแสง และความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมา เพื่อเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ สำหรับป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดรับกับบริบทของปัญหาที่แท้จริง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจรายวิชา 1705476 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว …

Read More »

DNA ระดับตำบลและชุมชน: กลไกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองควบคู่กับการท่องเที่่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ต.ตลาด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ได้ร่วมเรียนรู้และระดมสมองจากผู้นำชุมชน 31 ชุมชน คณะทำงานทั้งในสถาบันการศึกษาและเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้สกัดเป็น DNA ระดับตำบลและชุมชน นำร่อง 12 ชุมชน เพื่อสะท้อนคุณค่าแห่งรากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของตำบลตลาด ให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจ และเกิดการเชื่อมโยงถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยได้จัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล ดังนี้ คลิกที่ลิงค์>>> https://www.facebook.com/watch/?v=1048076579148250 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

บ้านไหมขามเรียง: วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวทางการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการทั้งภายในและต่างคณะ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) โดยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นวัตถุดิบสำหรับการย้อมสีธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างอัตลักษณ์และสะท้อนผ่านตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่แทรกแนวคิดการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Ecodesign) ซึ่งเน้นการลดการใช้พลาสติก และการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด โดยได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ผู้สนใจ สามารถทำความรู้จักองค์กรธุรกิจแห่งนี้ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=621046442765838 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 10-11 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณธร พรมลี จากบริษัทไอเอสไอ เวิลด์ สไมล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยรวม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของการเรียนการสอนรายวิชา 1707 430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และมีความประสงค์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ขึ้น โดยมีวิทยากร Dr.Liu Wenzhe ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี-สุนทรียศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม Green Youth

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ปรึกษาของชมรมสานฝันคนสร้างป่า พร้อมด้วย นายสุนทร สุขกำปัง และ นายอภิสิทธิ์ ปัดลา นิสิตผู้แทนชมรมฯ โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »