Breaking News
Home / ข่าว (page 60)

ข่าว

โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม EnV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานโครงการฯ การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาชน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 120 ท่าน

Read More »

บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ลานชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบ อธิการบดี มมส. เพื่อแนะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Nathan Stewart และ Mr.Aushul Bhatnagar จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแนะนำนักศึกษาทั้งสอง ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้เครือข่าย Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมศึกษาวิจัยกับนักวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

Read More »

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม”

นิสิตทีม “Young MRCES” จากศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการกระทิงแดง U Project ปี 3 โดยทีม Young MRCES ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการส่งโครงการ “Grass-to-Energy (G2E) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน” เข้าร่วมประกวด ทีม Young MRCES ประกอบด้วย น.ส.พัชรีพร นิโรคะ, น.ส.สุภาพร แสงทอง, น.ส.อภิญญา รินทะไชย, น.ส.อภิญญา แสนสุข, นายอาชวชิต ทองทำมา และนายสุรเดช ทัพโยธา โดยมีอาจารย์ ดร. วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบพระคุณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด …

Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพ: การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะความร่วมมืออย่างมืออาชีพ จัดโดย กรอบความคิดริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน จาก 5 ประเทศได้แก่ เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทย โดยผู้เข้าร่วมนั้นได้รับคัดเลือกมาจากการฝึกอบรมด้านการสร้างทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้นำมืออาชีพของแต่ละประเทศ ในสาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพลังงานและสาขาเกษตรกรรม สาขาละ 3 คน โดยรวมกลุ่มกันระดมสมองร่วมกันในสาขาของตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

Read More »

ประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมฯ ท่านคณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง เป็นประธานประชุมการดำเนินงานตามแผนงานการศึกษา ปี 2559 โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงาน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาบุคลิคภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 โดยงานนี้ได้รับเกียรติ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงาน

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »