Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / การให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ในรูปเครือข่าย

การให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ในรูปเครือข่าย

123193756_385595299306809_2764592918707345711_n

สมัชชาพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมสะท้อนบทเรียนของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการจัดเสวนาและจัดนิทรรศการ  ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านสวนซุมแซง หมู่ 7 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะเครือข่ายส่วนของสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมการสนับสนุนไปยังศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยบริการวิชาการ  สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในด้านการให้บริการวิชาการและวิจัย โดยปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค  เป็นสาเหตุให้เกษตรกร ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค การขยายตัวของผู้ประกอบการ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มาขอจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง กระจายทั่วทุกอำเภอ จากการสุ่มตรวจสารเคมีอันตรายตกค้างในผักและผลไม้ 10 ชนิด ที่จำหน่ายในตลาดสด 2 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามและตลาดเกษตร พบว่า ผักที่นิยมบริโภคทั้ง 10 ชนิด มีสารเคมีการเกษตรตกค้างและมี 5 ชนิดที่มีค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ พริก มะเขือ กะเพรา ถั่วฟักยาว และหอม สอดคล้องกับการรายงานของการตรวนราชการรวมของเขตสุขภาพที่ 7 ในปี 2559 นอกจากนี้ การสะสมสารเคมี ยังสามารถตกค้างในดินและส่งผลกระทบผ่านห่วงโซ่อาหารด้วยอีกด้วย สำหรับเกษตรกรหรือหน่วยงานราชการใด ที่ประสงค์จะรับการบริการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน วัสดุปรับปรุงดิน และปุ๋ยหมัก สามารถขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  จ.ขอนแก่น  โดยขอรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร  043246758 ซึ่งมีการบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสามารถใช้บริการของห้องปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ติดตามข่าวย้อนหลัง

https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/823876468375677

123766700_401536757518029_717729905515507838_n 123602078_3632715170125472_6078699955915537215_n 123364709_1035050370252238_4563428938177044329_n 123296527_422152298927187_5932691793539410494_n 123222432_659329978104502_1559310117847460168_n

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพ: โครงการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *