Breaking News
Home / ข่าว (page 42)

ข่าว

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563

   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่  (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)  – นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกคน คือ 1.นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้รับกิตติบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU For All จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีด้วย ในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีและรักษาชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป      ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  กรกฏาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30  มิถุนายน 2563

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม “Big Cleaning Day” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 29 มิถุนายน 2563

  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม : ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  มิถุนายน 2563  

Read More »

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10

>>>ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10.pdf<<< ข่าว/ภาพ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

>>>ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน.pdf<<< ข่าว/ภาพ: โรงเรียนสาคริชวิทยา  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย IRCEM-GMS ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ IRCEM-GMS  ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการศึกษาในโครงการ เรื่อง  “Mekong Climate Change Adaptation Mainstreaming at the National Level and Developing Transboundary Projects (June -December 2020)” โดย Mekong River Commission (MRC) สำนักงานใหญ่กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งได้ประสานงานกับรัฐบาลไทย (สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ข่าว/ภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Read More »

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้รับทุนพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการระหว่างศาสตร์ สำหรับโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) ในโครงการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น  สำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน  เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ สำหรับการจัดการเรียนและการสอนเชิงบูรณาการพหุวิทยาการ ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย   ดร.ธายุกร พระบำรุง (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)  ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ (คณะการบัญชีและการจัดการ)  ดร.พิมพ์พร ภูครองเพชร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  คุณครูรัชนี เปาะศิริ  (โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์)  และคุณครูชุติมา นันทะแสน  (โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม) ข่าว/ภาพ : หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/Freepik เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25  มิถุนายน …

Read More »

ประกาศ : “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 2563 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563”

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม2-1.pdf<<< ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  มิถุนายน 2563    

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

Read More »